• فارسی
  • English

توضیحات پلیفرج - اشکال هندسی

با هماهنگی صدا، رنگ و شکل، کریستال های فوق العاده بسازید.
با برجسته ساختن تمام وجوه، شکل های جدید بسازید.
یک وجه را دوبار برجسته نکنید.
  • دارای تصاویر ساده و زیبا
  • طراحی صدای جوی و آرام
  • برای بالاترین مرحله در دنیا رقابت کنید.
دانلود بازی: