• فارسی
  • English

توضیحات سرعت کارت - کت اسلم

این یک کارت بازی چند نفره بسیار سریع است که می تواند باعث آسیب رساندن به کارت شود، بنابراین بازی را روی دستگاه بازی کنید تا کارت های واقعی بازی را خراب نکنید.
در حالت چند نفره آنلاین مهارت های سرعت خود را در برابر بازیکنان دیگر تست کنید.

نحوه بازی:
هر بازیکنی پنج کارت برای تشکیل یک دست دارد و هر بازیکن 15 کارت رو به پایین برای تشکیل یک شمشیر قرعه کشی می کند. اگر با شوالیه ها بازی می کنید آنها را به عنوان کارت های وحشی استفاده نمایید تا 16 کارت را به شما رسانند. از پنج کارت پشته ای که در هر طرف بین بازیکنان قرار دارد، به عنوان یک جایگزین به کار می رود. در نهایت دو کارت در مرکز بین شمع های جایگزین قرار دارد.
تغییرات نسخه 5.1.7:
بازخوانی منوی رابط کاربری
رفع اشکال: برخی از دستگاه ها به درستی بارگیری نمی شوند، این مشکل برطرف شده است.

The description of Speed Card Game (Spit Slam)

Speed a card game also known as Spit or Slam, is very fast-paced matching multiplayer card game and it could result in damage to the cards -- so play this on your device and don't ruin your actual playing cards. Spit and Slam are variation of Speed.

Speed supports online multiplayer mode over the internet. Test your speed skills against other players.

Speed is a game for two players of the matching and shedding family of card games, like Spit or Slam, in which each player tries to get rid of all of his cards. Speed is a game associated with the game Nertz.

If you have ever played Spit or Slam before you will love Speed.

Controls: Tap or Drag the cards

Objective: To play all your cards first.

How to Play:

-Each player is dealt five cards to form a hand, and each player is dealt 15 cards face down to form a draw pile. If you are playing with jokers, you use them as wild cards and give each draw pile 16 cards. A stack of five cards, placed face down on each side between the players, serves as a replacement pile. Finally, two cards are placed face down in the center between the replacement piles.

-You may play a card in your hand by discarding it in the "Play Pile" if the card is 1 number/value higher or lower it is a match. (e.g. 5 can be played on a 6 or 4, a Queen can be played on a King or Jack)

-A 2 may be played on an Ace and a Ace may be played on a 2.

-You may have up to 5 cards in your hand at a single time. When you have less than 5 cards in your hand you may draw from your "Draw Pile"

-First player to play all of his/her cards wins!

The rules are based of the wiki site: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_(card_game)
Created By

Jimmy Dickinson