• فارسی
  • English

توضیحات استاد بدمینتون

استاد بدمینتون یک بازی بدمینتون خوب در هر زمان و هر مکان است، که می تواند نیازهای شما را برآورده کند.

The description of Badminton master

Have a good game of badminton anytime, anywhere? This game can meet your requirements! - Excellent game production level - Highly competitive ladder ranking - Cool badminton skills - Dozens of top players to choose from Come and defend your glory!