• فارسی
  • English

توضیحات چرخش الفبا

شکل جسم چرخان را با توجه به نویسه هایی که وارد می کنید، تغییر می کند.
با استفاده از عملکرد خوب فیزیک و شکل حروف، هدف را دنبال کنید.
تغییرات نسخه 1.7.2:
[1720] رفع اشکال.

The description of Type Spin

Spin the alphabet!

The shape of the rotating object changes according to the characters you enter.

Aim for the goal by making good use of the action of physics and the shape of letters!