• فارسی
  • English

توضیحات پرش ژله

ژله کوچک ما بیش از پیش به شما نیاز دارد! تنها شما می توانید او را در امان نگه دارید.
در طی بازی با پرش دادن ژله، نباید بگذارید او در میان طبقات باقی بماند. بالاتر بپرید، بیشتر زنده بمانید و هرگز تسلیم نشوید!
ژله های کوچک را جمع آوری کنید تا از آنها ژله های جدید به وجود آید!

The description of Jelly Jump

Little jellies need you more than ever before! They keep drowning over and over again. Only you can keep them safe...
Jump higher, survive longer and never give up!
Collect little jelly blobs and craft new jellies out of them. Challenge your friends in this ambitious game!