• فارسی
  • English

توضیحات پادشاه سبک آزاد - استاد شیرینکاری

با قدم گذاشتن در دنیای ویلی استاد بدلکاری، هیجان انگیزترین بازی بدلکاری موتورسواری را آغاز کنید و آدرنالین را در خون خود حس کنید.

کنترل پیشرفته ترین موتورسیکلت های جهان را در دست بگیرید و از یک سوارکاری عالی لذت ببرید. کنترل های بصری به شما کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن شیرین کاری های دیوانه کننده را انجام دهید.

محیط های متنوع را کاوش کنید
از جنگل‌های شهری گرفته تا مسیرهای کوهستانی که به شما امکان می‌دهد مجموعه وسیعی از محیط‌های نفس‌گیر را کشف کنید. هر مکان چالش ها و موانع منحصر به فردی را ارائه می دهد.

با فتح هر سطح، جوایز و سکه به دست آورید و موتور سیکلت خود را ارتقا دهید تا آن را به یک دستگاه شیرین کاری غیرقابل توقف تبدیل کنید. از قدرت موتور گرفته تا رنگ آمیزی سفارشی، کنترل کاملی بر ظاهر و عملکرد سواری خود دارید. با سبک منحصر به فرد خود از میان جمعیت متمایز شوید.

دوستان و بازیکنان در سراسر جهان را به چالش بکشید
با دوستان خود رقابت کنید یا با بازیکنانی از سراسر جهان در مسابقات چند نفره هیجان انگیز روبرو شوید. تسلط خود را در مسابقات چندنفره شدید ثابت کنید، مهارت های چرخ بازی خود را به نمایش بگذارید و نشان خود را در جدول امتیازات به جا بگذارید.
تغییرات نسخه 3:
اصلاحات جزئی
برای اجرای بازی پادشاه سبک آزاد - استاد شیرینکاری، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.kimblegames.freestylestuntbikeking وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.kimblegames.freestylestuntbikeking کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Freestyle King - 3D stunt game

Unleash Your Inner Daredevil with Wheelie Stunt Master: The Ultimate Motorbike Thrill!

Get ready to embark on an adrenaline-pumping journey like no other as you step into the world of Wheelie Stunt Master, the most electrifying motorbike stunt game on Google Play! If you're a fan of heart-pounding action, gravity-defying stunts, and the roar of a powerful motorbike, this game is tailor-made for you. With over [Number] million downloads and counting, Wheelie Stunt Master has established itself as the go-to choice for thrill-seekers and motorcycle enthusiasts worldwide.

🏍️ Push the Limits, Pull the Wheelie!
Take control of the most cutting-edge motorbikes in the world and push them to their absolute limits. Whether you're an experienced rider or a rookie, our intuitive controls will have you performing epic wheelies and insane stunts in no time. The thrill of balancing on one wheel while soaring through the air is now at your fingertips!

🤩 Jaw-Dropping Stunt Challenges
Do you have what it takes to master the art of stunting? Wheelie Stunt Master offers a plethora of jaw-dropping challenges that will test your skills to the max. Race against time, defy gravity, and prove your mettle as the ultimate stunt master. Are you up for the challenge?

🌎 Explore Diverse Environments
From urban jungles to treacherous mountain paths, Wheelie Stunt Master lets you explore a vast array of breathtaking environments. Each location presents unique challenges and obstacles, keeping the excitement level at an all-time high. The stunning graphics and lifelike physics add to the immersion, making you feel like you're truly on the road.

🚀 Upgrade and Customize Your Ride
Earn rewards and coins as you conquer each level and upgrade your motorbike to make it an unstoppable stunt machine. From engine power to custom paint jobs, you have complete control over your ride's appearance and performance. Stand out from the crowd with your own unique style.

👤 Challenge Friends and Players Worldwide
Compete against your friends or face off against players from around the globe in thrilling multiplayer races. Prove your dominance in intense multiplayer showdowns, show off your wheelie skills, and leave your mark on the leaderboard.

🆕 Regular Updates and Exciting Events
At Wheelie Stunt Master, the excitement never stops! We regularly bring new updates, challenges, and events to keep the game fresh and captivating. Stay tuned for new motorbikes, locations, and mind-blowing stunts in each update.

📈 Rise to the Top
Climb the ranks and become the Wheelie Stunt Master! With our robust achievement system and online leaderboards, you can showcase your skills and challenge other players to outdo your records. Can you achieve the legendary status of a true motorbike stunt master?

🌟 Why Choose Wheelie Stunt Master?

Unmatched, heart-pounding stunt action
Stunning graphics and lifelike physics
A wide range of customizable motorbikes
A variety of challenging environments
Thrilling multiplayer modes
Regular updates and new events
Are you ready to embrace the thrill of the ultimate motorbike stunt game? Whether you're a seasoned rider or a newbie to the world of stunts, Wheelie Stunt Master will keep you on the edge of your seat. Download the game today and experience the rush of becoming a wheelie stunt master!

Join our global community of fearless riders, and let's rev our engines and hit the ramps for a wheelie adventure like no other. It's time to show the world what you're made of! Download Wheelie Stunt Master now and let the stunt revolution begin!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»