• فارسی
  • English

توضیحات مهمانی پادشاه چاقو

این یک بازی سرگرم کننده برش سکه است، شما می توانید از انواع چاقوهای پرنده برای برش استفاده کنید.

در این اپلیکیشن چاقو می توانید از چاقو برای برش سکه استفاده کنید. 48 نوع چاقو برای انتخاب وجود دارد.
تغییرات نسخه 3.0.2:
جزئیات بازی را بهینه کنید

The description of Knife King Party

This is a fun coin cutting game, you can use all kinds of flying knives to cut.

In this knife app, you can use the knife to cut coin. There are 48 kinds of knives for you to choose from.
How to play?
1. Tap the screen to fly out of the tool.
2. Perfectly hit the coins, the more coins cut at one time, the more coins you get.
3. Use props to help you quickly pass the level .