• فارسی
  • English

توضیحات دیوارکوب

شروع از پایین، سپس پریدن از دیوار به دیواری دیگر، با مهارت طفره روید، به سرعت پوسته عوض کنید، تلاش برای زمین نخوردن، برگشتن به عقب شما را به عقب برمی گرداند.
تغییرات نسخه 2.3:
رفع اشکال و ترفندهای جزئی.

The description of Wall Kickers

Starting from the bottom,
Then jumping wall to wall,
Deftly dodging, swiftly scaling,
Trying not to fall,
Backflipping will launch you back,
And spin you round and round,
But don’t mistime cos if you drop,
You’ll plummet to the ground.