• فارسی
  • English

توضیحات ترکیدن حباب

در پیچ و خم پیچیده به دام افتاده اید، باید تمام حباب ها را رد کنید تا درب طبقه بعدی باز شود، چه نوع اسرار در پیچ و خم پنهان است، اکنون برای کاوش به طبقه بعدی بروید!
تغییرات نسخه 1.5:
رفع اشکال.

The description of Lets Pop

Easy decompression operation experience;Fun and rich maze levels.
Trapped in the intricate maze, you need to pass all the bubbles to open the door to the next floor, what kind of secrets are hidden in the maze, go to the next floor to explore now!