• فارسی
  • English

توضیحات مگنوم - دنیای تفنگ ها

شبیه سازی تفنگ های واقعی ارتش های سراسر جهان با امکان آماده کردن آنها برای شلیک، که احساس کار با یک تفنگ واقعی را القا می کند.

ویژگی های بازی Magnum 3.0 World of Guns - مگنوم - دنیای تفنگ ها:
  • شبیه سازی تفنگ واقعی
  • صدای عالی
  • آموزش برای مبتدیان
  • دکمه اشاره به شما راهنمایی خواهد کرد اگر شما نمی دانید که چه باید بکنید.
  • از آتش اسلحه در یک محدوده عکسبرداری کنید.
  • انواع بسیار متنوعی از اسلحه ها
تغییرات نسخه 1.0562:
نسخه 1.0562
* H&K HK416A5 اضافه شد.
* Norinco QBZ-95 اضافه شد.
نسخه 1.0560
* US SIG XM5 اضافه شد.
* VSS Vintorez اتحاد جماهیر شوروی اضافه شد.
نسخه 1.0559
* Blaser R93 Tactical 2 اضافه شد.
v1.0558
* اضافه شدن ST Kinetics SAR21.
* SIG ROMEO 8T اضافه شد.
* VORTEX RAZOR UH-1 اضافه شد.
نسخه 1.0557
* نگهداری سیستم پرداخت.
نسخه 1.0556
* SAKO TRG-22 اضافه شد.
* SIG SG552 اضافه شد.
* B&T APC9K اضافه شد.
نسخه 1.0555
* B&T APC9 اضافه شد.
v1.0554
* SIG SG550 اضافه شد.
نسخه 1.0553
* Desert Tech SRS-A1 اضافه شد.

The description of Magnum 3.0 World of Guns

"Magnum 3.0" is the app for simulating guns all over the world.
You can simulate the parts and make your gun realistic.
You will be fun with sounds and moves of guns and you may feel like you treat a real gun.
[Features of this app]
-- Simulate a real gun and an operating mechanism --
You can simulate a real gun; Single Action, Double Action - and Closure system and trigger mechanism.
It is different from the app that you just fire a gun by simply tapping the screen.
-- With a great sound --
We made a realistic sound in this app. There is a great sound operation such as cocking and firing.
-- Very kind for beginners with tutorial --
When the startup, we offer the description how to play this application and how to treat a gun.
-- Hint tool --
Hint button will guide to you if you don't know what to do when you treat a gun.
---- You can try to fire guns in a shooting range --
You can try to fire guns when you mounting scopes and parts in a shooting range.
You can also earn Credit depending on the results of operations.
-- Add one after another new gun in the future --
We are now developing some new contents. We hope you are looking forward to future updates.
[ Sublogic Official Twitter ]
https://twitter.com/App_Magnum30
[ Sublogic Official Facebook ]
https://www.facebook.com/sublogics/
****** Featured guns *****
* U.S. COLT 1911
* U.S. COLT M4 CARBINE
* U.S. COLT M16
* COLT Delta Elite
* FN Browning Hi-Power
* FN Five-seveN USG
* U.S. Beretta M9 (92FS)
* Beretta BU9 Nano
* Beretta ARX-160
* Glock 17
* Glock 18C
* Cz75
* H&K HK416
* H&K MP5
* H&K G36C
* H&K USP 45
* SIG SAUER P226
* STEYR AUG A1
* Kalashnikov AK-47
* Izhmash SVD Dragunov sniper rifle
* IMI DesertEagle
and more !
[About in-app purchase]
You can play in this app for free though some of items are available by using "Credit" (You can get "Credit" via in-app purchase) .
Please note that once you purchase "Credit", we do not refund "Credit" for any reason.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»