• فارسی
  • English

توضیحات گلازل

پازل سه بعدی! بازی 'گلازل' یک پازل سه بعدی است که ذهن شما را به طور شگفت انگیزی درگیر خواهد نمود.
بعد از اتمام هر مرحله از بازی، ترسیم اشیا سه بعدی برای شما راحت و راحت تر خواهد شد.

بازی دارای بیش 3000 مرحله است که با اتمام هر مرحله در زمان تعیین شده، امتیاز دریافت خواهید نمود.

نحوه کنترل بازی در فضای سه بعدی قابل تحسین بوده و حساسیت به لمس صفحه نیز قابل توجه است.

The description of Glozzle

Are you a fan of 3D games? If so download Glozzle now!
This futuristic 3D puzzle game will challenge your mind like never before as you will be tasked to put back together scrambled images.
Do you have a sharp enough eye?
With over 3,000 levels, this game will push you to the limit for hours on end, allowing to play on your own or play with friends and show off your skills.
The controls are super easy and make the game accessible to children and adults alike. You only need to swipe one finger to start putting the image back together.
Will you have enough skills to put all the images back together?
Don't wait anymore and join our ever growing community of Glozzle addicts!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»