• فارسی
  • English

توضیحات چکرز

بازی چکرز دو نفره در تخته های متعدد.
هوش مصنوعی طوری تعبیه شده که کاربران در حالت ساده، بتوانند آن را شکست دهند، اما در حالت رقابتی، رویارویی با آن سخت خواهد بود. آیا قادر به  شکست سخت ترین مرحله طراحی شده هستید؟

ویژگی های بازی Checkers - چکرز:
  • چکرز با گرافیک خوب
  • تنظیم نام بازیکن و ردیابی امتیاز
  • انتخاب طیف گسترده ای از تخته های چکرز
  • پشتیبانی از قوانین بین المللی و قوانین آمریکایی چکرز
  • بازی با دوستان یا در برابر هوش مصنوعی
  • گزینه ای برای تنظیم مقررات سفارشی چکرز
نحوه بازی چکرز:
هر یک از دو بازیکن در نوبت خود باید یکی از مهره ها را یک خانه رو به جلو جابجا کنند ولی مهرها همیشه باید در خانه های سفید بمانند. اگر دو مهره غیر همرنگ به طور قطری در کنار هم باشند می‌توان از روی مهره حریف پرید و آن را حذف نمود. البته این در حالتی است که پشت مهره حریف خالی باشد.

اگر هنگام حرکت مهره ای برای زدن داشته باشید نمی توایند چیزی را نزنید. همچنین اگر تعدادی از مهره های حریف چنان قرار داشته باشند که بازیکن بتواند با یکی از مهره هایش و به طور متوالی آنها را بزند باید همه آنها را در یک نوبت بزند.
همانند شطرنج در این بازی هم اگر مهره ای به سطر آخر برسد تبدیل به شاه می‌شود. مهره شاه می تواند به عقب هم حرکت کند. شرط باخت نیز عدم وجود مهره در زمین است.
تغییرات نسخه 1.0.19:
64 بیت پشتیبانی می کند:

The description of Checkers

Addictive Hours ahead of you!
Checkers is a simple but challenging board game involving strategy and played by two players on a 6x6, 8x8 or 10x10 board game. Thanks to this Android version, you can take this classic version of Checkers with you on the go
One player has dark pieces, and one player has light pieces. They take turns moving their pieces. Players move their pieces diagonally from one square to another square. When a player jumps over their opponent's (the other player's) piece, he takes that piece from the board. By default a potential piece will have to be taken but you can set custom rules and disable this rule.
The player's goal is to take all the pieces of its opponent.
With this version of Checkers (also known as Draughts) , you can play with a friend who sits next to you or play against your phone. We have included various options which will let you create custom rules accross different board games
The artificial intelligence embedded in the game allows a player to play a very easy mode but also much harder and challenging modes.
Will you be able to beat the most difficult level designed ?
Checkers is a Free game which includes a lot of exciting features, including:
* Great Checkers graphics
* Configurable player names and score tracking thanks to Scoreloop
* Ability to choose from a wide variety of Checkers boards
* Supports Checkers International Rules and US Rules
* Outstanding Magma Mobile AI engine
* Play with Friends or against or Magma Mobile Artificial Intelligence Engine
* Undo function
* Option to set up Checkers custom rules
* App2SD. Checkers can be moved to your SD card