• فارسی
  • English

توضیحات پلیس شهر بیزار از جنایتکار

به عنوان افسر پلیس امروز وظیفه جدیدی دارید زندانیان فرار کرده اند و بسیار نفرت انگیز هستند و نمی خواهند به زندان بازگردند. این وظیفه پلیس است که آنها در شهر جستجو کرده و زندانیان را به ایستگاه پلیس برساند.
می توانید اتومبیل های کامل را باز کرده و از آنها استفاده کنید تا جنایتکاران را دستگیر نمایید.
آیا شما افسر پلیس بد یا خوب هستید؟ نشان دهید که خوب هستید و تمام جنایتکاران را به ایستگاه پلیس بیاورید. نمایش مهارت های رانندگی خود در این شبیه ساز رانندگی و آرام کردن زندانیان نفرت انگیز نشان دهید.

ویژگی های بازی City Police Hateful Crime - پلیس شهر بیزار از جنایتکار:
  • اتومبیل های عالی برای باز کردن
  • 2 منطقه ویژه با ماموریت های مختلف
  • اگر سقوط کردید، با دکمه عقب دوباره به عقب برگردید
  • باز کردن تمام سطوح این شبیه ساز پلیس
  • بهترین افسر پلیس شوید
  • آرام کردن زندانیان نفرت انگیز

The description of City Police Hateful Crime

Welcome Police Officer you have a new task today. There are prisoners escaped and they are very hateful and don’t want to go back to the prison. It’s your police duty to search them in the city and bring the prisoners to the police station.

In City Police Hateful Crime you can unlock the most perfect cars and you can use them to pick up the criminals.

Are you the bad police officer or the good one? Show which you are and bring all the criminals back to the police station. Show of your driving skills in this driving simulator and calm the hateful prisoners.
City Police Hateful Crime will let you drive, park, picking up criminals and a lot more. So play now and don’t forget you are the law!

City Police Hateful Crime main features:
Awesome cars to unlock
2 special areas with different missions to play
If you crash Jump back in time with the rewind button
Unlock all levels of this police simulator
Become the best police officer
Calm down the hateful prisoners
Drive, park and pick up in this driving simulator

We hope you will like this police simulator game and let us know what you liked and what not?

Don’t forget to follow us on Social Media.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»