• فارسی
  • English

توضیحات دفاع از برج - میدان نبرد

شروع یک نبرد دیدنی و دفاع از قلعه خود در جنگی بی پایان.
یکی از بهترین بازی های در سبک دفاع از برج.

سلاح های نفس گیر:
هر سلاح واکنش های متفاوتی دارد و استفاده به موقع از آن استراتژی کلیدی در بازی دفاعی است.

با دید بصری و استراتژی دفاع کنید:
بازیکنان میدان نبرد باید در هر مرحله از دفاع تاکتیکی و استراتژی استفاده کند تا پیروز شوند.

ویزگی های بازی Tower Defense: Battlefield - دفاع از برج - میدان نبرد:
  • 40 نقشه، مراحل مختلف و لذت بردن از حالت بی پایان
  • 30 نوع یگان دشمن
  • 6 نوع برج، ماشین های تفنگی
  • دو حالت بازی: عملیات جنگی و بی پایان

The description of Tower Defense: Battlefield

Tower Defense: Battlefield is the most anticipated and visually stunning Tower Defense game in the theme of Battlefield wars. See why we have been called out as one of the best tower defense games and why we are one of the fastest growing tower games. Enjoy an exciting battlefield inspired td game with lots of thrilling moments. Smart strategy is needed if you want to dominate and protect the towers.

.: HIGHLY ORIGINAL TD STRATEGY :.
We believe that our Tower Defense – Strategy game is one of the most unique, especially in the new generation. With new breakthroughs, success inherited from the previous generation of tower defence and there are dramatic improvements in Defense game category brought more enjoyable experience. You will notice the visual and sound improvements from the first moment you play this Battlefield inspired strategy td game!

.: BREATHTAKING WEAPONS :.
Tower Defense: Battlefield weapon systems have been investing a lot of gray matter, each weapon has different functions and using weapons on time is the key strategy to win in Defender game. Explore the weapons and use the strategically smart. Don’t rush through it and manage your funds smartly to dominate the free strategy tower defense game.

.: DEFEND WITH VISION AND STRATEGY :.
Like in any of the best tower defence games in Tower Defense: Battlefield players must use Tactical and Strategic defense in each level to win. Each level is different so anticipate it fast and smartly use the tools and weapons to win it and stop the enemy from destroying your towers.

.: Tower Defense: Battlefield Features :.

+ 40 maps Campaign levels & enjoy the endless mode!
+ 30+ types of enemy units
+ 6 types of towers, Gun Machine, Slow Tower, Missile tower, Laser tower, Ice tower, Fire tower. Each tower has 4 upgrading levels.
+ Free combination of all turrets.
+ 2 game modes: Campaign& Endless.
+ You may upgrade more power of your tower, which will offer you more fun
+ One of the most unique td free games available to play online for Android
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
We hope you will enjoy every second and truly have exciting fun with Tower Defense: Battlefield.
New tower defence 2017 unique game.
Get it FREE now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»