• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان

به دنیای قهرمانخوش آمدید، جایی که انگشتان شما افراد عادی را به قهرمانان خارق العاده تبدیل می کند.

ویژگی های بازی Gym Clicker Tap Hero - قهرمان:
  • برای تمرین ضربه بزنید: شخصیت خود را با نوک انگشتان خود تقویت کنید
  • ارتقای باشگاه: تمرینات خود را با تجهیزات و قدرت تقویت کنید
  • رشد عضلات: پرس پرس

The description of Gym Clicker Tap Hero

Welcome to the game world of: Gym clicker: Tap Hero
where your fingers hold the key to transforming ordinary individuals into extraordinary heroes! In this exhilarating mobile game, you take on the role of a fitness guru with a mission to sculpt and train the ultimate human.

HOW TO PLAY:
🏋️Exercise to Muscle up with exercises: weight lifting, swimming, squats, treadmill...
🏋️ Buy new workout equipment to be more effective.
🏋️Go to the floor and compete in slap fighting.

GAME FEATURES
🏋️ Tap to train: Strengthen your character with your fingertips.
🏋️Gym Upgrade: Enhance your workouts with equipment and strength.
🏋️Muscle development: Press press press

Your journey to greatness awaits, where you'll conquer the power slap arena to overcome other giants and solidify your place among the workout heroes!"