• فارسی
  • English

توضیحات آتش بازی واقعی

آیا برای نمایش آتش بازی آماده هستید؟ آتش بازی های رنگارنگی که منفجر شده و دیوانه وار پرواز می کنند آمده است. آیا برای پرتاب آتش و گذراندن اوقات خوش آماده اید؟ رنگ ها در خود فرو می روند و تقریبا یک هارمونی ایجاد می کنند. بچه ها هر چقدر که می خواهید آتش بازی کنیدد زیرا نامحدود است.

The description of Real Fireworks

Are you ready for the firework show? Now the colorful fireworks that explode and fly like crazy have come. Are you ready to throw fireworks and have good time? Colors get in themselves and they almost make a harmony. Kids throw fireworks as much as you want because its unlimited! Parents; if your kids get bored or crying, open the fireworks game and entertain them! This application runs smoothly and optimized for your phones and tablets. Caution: Playing the application too much amount of time or leaving the children alone with the tablet pc is not encouraged