• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان باد

شهر زیبا برای شما باز است نیروهای جادویی خود را ابراز کنید و تبدیل به یک ابرقهرمان واقعی شوید یا یک مانند سوارکار معمولی رفتار کنید.
پول نقد و جواهرات را با تکمیل مأموریت ها و دستاوردها کسب کنید.
مسابقه خیابانی، جمع آوری وانت، اسلحه های مختلف، اتومبیل ها و لباس های وجود دارد.
اشیاء را در هوا بلند کنید و دشمنان را نابود کنید.
تغییرات نسخه 1.1:
- رفع نقص
دانلود بازی: