• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان باد

شهر زیبا برای شما باز است نیروهای جادویی خود را ابراز کنید و تبدیل به یک ابرقهرمان واقعی شوید یا یک مانند سوارکار معمولی رفتار کنید.
پول نقد و جواهرات را با تکمیل مأموریت ها و دستاوردها کسب کنید.
مسابقه خیابانی، جمع آوری وانت، اسلحه های مختلف، اتومبیل ها و لباس های وجود دارد.
اشیاء را در هوا بلند کنید و دشمنان را نابود کنید.
تغییرات نسخه 1.8:
رفع اشکال

The description of Wind Hero

* The big pretty city is open for you. Express your magical powers and become a real superhero or behave a regular mad rider
* Earn cash and gems by completing quests and unlocking achievements. Mass killing, street racing and collecting pickups!
* Spend money in the store! There are different guns, cars and clothes available for purchase

Gangs don't sleep in your town, crime rages on the streets. Answer them counter hurricane! Tap the button and lift objects in the air! Send your enemies high flying! Or just take a weapon and bang'em by shooting!
Download our free game and drive a tornado action!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»