• فارسی
  • English

توضیحات ضربه چکش

این همان چیزی است که ما سوتیال می نامیم. این باعث می شود صدای تونگ تونگ هنگامی که ما با آن روی چیزی ضربه می زنیم، شکسته شود.
دانلود بازی: