• فارسی
  • English

توضیحات سلطه

رشد و شکوفایی تمدن و سفر به تاریخ گذشته بشر به عنوان رهبر یک ملت توانا!
دهکده ای منحصر به فرد به سبک خود ایجاد کنید. شهروندان وفادار خود را از دوران باستان به دوران مدرن رهبری کنید. نبرد رقابتی یا همکاری با بازیکنان سراسر جهان. حمله کشورهای رقیب برای غارت منابع.

  • از عصر حجر تا عصر فضا
  • انتخاب ملیت خود و رهبری نیروها
  • کشف تکنولوژی های جدید
  • ایجاد اتحاد و شروع جنگ
تغییرات نسخه 8.830.832:
DomiNations 5 ساله است!

یک ماه پر از وقایع، فروش و محتوای جدید و شگفت انگیز با نام تجاری جدید در ماه آوریل در راه است!
پیشرفت در نحوه اجرای رویدادها برای ساده تر کردن روند و آسانتر کردن پیمایش در رویدادها.
سطوح جدید عصر دیجیتال برای 3 ساختمان!

لیست کامل پیشرفت های انجمن را بررسی کنید.
دانلود بازی: