• فارسی
  • English

توضیحات دویدن سوپر ماریو

نسخه جدید بازی محبوب و به یادماندنی سوپر ماریو یا همان قارچ خور ایرانی های عزیز.
با کنترل ماریو و حرکت دادن آن رو به جلو از موانع بپرید و بگذرید، با هیولاها روبرو شوید، سکه جمع آوری کنید و لذت ببرید.
سه حالت ابتدایی این بازی، به صورت رایگان عرضه شده است.

حالت های رایگان بازی Super Mario Run - دویدن سوپر ماریو:
تور جهانی
دویدن، پریدن برای نجات پرنسس از دست بوزر
رالی وزغ
نشان دادن حرکت ماریو، رقابت با دوستان و چالش با مردم سرار جهان
سازنده پادشاهی
جمع آوری سکه ها برای ساخت پادشاهی و قلمرو شخصی خود
تغییرات نسخه 3.2.0:
· ویژگی های اضافه شده برای یک رویداد.
・ رفع اشکال مختلف.

The description of Super Mario Run

A new kind of Mario game that you can play with one hand.

You control Mario by tapping as he constantly runs forward. You time your taps to pull off stylish jumps, midair spins, and wall jumps to gather coins and reach the goal!

Super Mario Run can be downloaded for free and after you purchase the game, you will be able to play all the modes with no additional payment required. You can try out all three modes before purchase: World Tour, Toad Rally, and Kingdom Builder.

■World Tour
Run and jump with style to rescue Princess Peach from Bowser’s clutches!
Travel through plains, caverns, ghost houses, airships, castles, and more...

To reach Bowser’s Castle, clear the 24 courses located across 6 worlds. There are many ways to enjoy the courses, such as collecting the 3 different types of colored coins or by competing for the highest score against your friends. You can try courses 1-1 to 1-4 for free.

■Toad Rally
Show off Mario’s stylish moves, compete against your friends, and challenge people from all over the world.

A challenge mode where the competition differs each time you play.
Compete against the stylish moves of other players for the highest score as you gather coins and get cheered on by a crowd of Toads. Fill the gauge with stylish moves to enter Coin Rush Mode to get more coins. If you win the rally, the cheering Toads will come live in your kingdom, and your kingdom will grow.

■Kingdom Builder
Gather coins and Toads to build your very own kingdom.

Combine different buildings and decorations to create your own unique kingdom. There are over 100 kinds of items in the Kingdom Builder mode. If you get more Toads in Toad Rally, the number of buildings and decorations available will increase. With the help of the friendly Toads you can gradually build up your kingdom.

■What You Can Do After Purchasing All Worlds

・ All courses in World Tour are playable
You can play all 24 courses over all 6 worlds. Why not try out the bigger challenges and thrills available in all courses?

・ More playable characters
If you complete course 6-4 to rescue Peach, and build homes for Luigi, Yoshi, and Toadette in Kingdom Builder, you can get them to join your adventures as playable characters. They play differently to Mario, so why not put their special characteristics to good use in World Tour and Toad Rally?

・ More courses in Toad Rally
The types of courses available in Toad Rally will increase to seven different types of courses, expanding the fun! In the new additions, Purple and Yellow Toads may also come to cheer for you.

・ More buildings and decorations in Kingdom Builder
The types of building available will increase, so you'll be able to make your kingdom even more lively. You can also place Rainbow Bridges to expand your kingdom.

*Internet connectivity required to play. Data charges may apply.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»