• فارسی
  • English

توضیحات پیچ و خم دیوانه - بهترین پیچ و خم

در این بازی مسیر درست را پیدا کنید. خروجی را پیدا کرده و از پیچ و خم فرار کنید. برای تغییر جهت و هدایت نقطه در لابیرنت روی صفحه نمایش خود بکشید.
بازی پیچ و خم یکی از برنامه های آموزشی تعاملی در همه سطوح است.
تغییرات نسخه 3.9.0:
رفع: en-US

The description of 2020 Maze Craze :Super Maze

Find the Right Path With Maze game!

HOW TO PLAY:

Find the exit and escape the maze! Swipe on your screen to change directions and guide the dot through the labyrinth.

Maze Game is one of the Interactive curriculum development at all levels.

I wish U The Happy New Year 2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!