• فارسی
  • English

توضیحات تانگرام - فکری

با قرار دادن تکه ها بر روی فضای خالی، آنها را پر کنید.
در آخر باید تمامی بخش های خالی پر شده باشند.
تغییرات نسخه 1.3.17:
بهبود ثبات

The description of Tangram Puzzle

Move the shape with a blank space to fill all of the empty space defined
The game is to create a shape.
There may be more than a hint or no hint one, depending on the stage.