• فارسی
  • English

توضیحات لورونا

شما باید به یک گورستان وارد شوید و 8 مچ دست را نجات دهید تا از لورونا فرار کنید.
مراقب باشید، اورونا گاهی اوقات از پشت می رود.
در خانه لورنا گاهی اوقات تمایل به عروسک دارد.
دانلود بازی: