• فارسی
  • English

توضیحات حرکت مردم

او و او را در فرم قرار دهید. عروسک ها را در موقعیت های مختلف کنترل کنید و به آنها کمک کنید تا به حالت مطلوب برسند!
تغییرات نسخه 2.0:
رفع و بهینه سازی

The description of Move People

Put her and him in shape. Control puppets in variety of situations and help them achieve the desired state!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»