• فارسی
  • English

توضیحات پرواز هواپیما

آماده پرواز با هواپیما برای از بین بردن مهاجمین و تبدیل شدن به یک خلبان مسابقه ای در آسمان باشید. وظیفه شما شامل مسابقه در برابر زمان، کنترل آتش در وسط کوه ها و فرود آمدن بر روی زمین است.

بازی با ویژگی های بسیار گسترده از هواپیما با فیزیک فوق العاده واقع بینانه ساخته شده است. خود را در کابین خلبان قرار دهید و آسمان را فتح کنید.

هنگام ورود به منطقه مقصد، هواپیما را پایین بیاورید و برای فرود آماده شوید، مراقب باشید که سقوط نکنید. با عبور از هر سطح مهارت های خود را بهبود بخشید تا مرحله  بعدی را به چالش بکشید.

The description of 3D Flight Sim - Airplane

Get ready to experience the thrill of controlling and flying a commercial flight airplane in 3D Flight Sim - Airplane. Unleash your inner maverick, become a pilot and CONQUER the skies! Your duty includes racing against time, control a fire in the middle of the mountains, and land safely on a tiny airstrip. The game features massive highly detailed planes with ultra realistic physics. Take your seat in the cockpit and conquer the sky now. When arriving at your destination zone, slow the plane down and prepare for landing, be careful not to crash. With every level improve your skills until your ready for the next challenge. Available on Google play store for FREE. Fly now!!

How to Play:-

* Tap your phone/tablet on your right side to race, brake and control the speed.
* Tilt or move steering to control the airplane.
* Tap on right to take your plane gears up & down.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»