• فارسی
  • English

توضیحات زنده یا مرده - برای بقا

بازمانده، ما خوشحالیم که شما مرده نیستید. با شیوع ویروس تقریبا تمام جمعیت مبتلا شدند و هر بازمانده مجبور به مبارزه برای زنده ماندن در برابر زامبی ها می شود. سلاح بیولوژیکی میلیاردها نفر را کشت و دیگران را به زامبی های تبدیل کرد. شما تنها بازمانده نیستید، بعضی از مردم برای زنده ماندن در برابر مرده ها مبارزه می کنند. در حال حاضر در این آخرالزمان به کمک به شما نیاز است و به شما دانش حیاتی برای زنده ماندن داده می شود. 

پروتکل بقا:
هر بازمانده باید در آخرالزمان به خود تکیه کند، در ساخت و استفاده از زره و سلاح  کشتن زامبی ها تکامل یابید. حتی بهترین بازماندگان، که توسط زامبی های احاطه شدند بدون سلاح و زره دوام نمی آورند. هر بار که شما تکامل مییابید، طرح های بیشتری برای ساخت سلاح و زره جدید ایجاد خواهید کرد. بهترین شیوه زندگی خود را پیدا کنید، زامبی ها را قطع کنید، سوراخ کنید، روی آتش بسوزانید و زامبی ها را بشکنید. یافتن منابع برای بقا در این آخرالزمان خشن است.

مهم نیست که چقدر موثر با اسلحه خود هستید، یا اینکه زره هایتان چقدر سخت است، هنوز هم نیاز به استراحت برای زنده ماندن دارید. فضاپیمای آخرالزمان یک مکان خشن برای بقا است، بنابراین شروع به ساخت پناهگاه خود در برابر زامبی ها با ساخت دیوارها و ارتقاء آنها، ساخت تله ها، ساخت قفل های غیرقابل نفوذ کنیذ.

شما نیاز به منابع برای ساخت پناهگاه خود و ساخت سلاح و زره پوش برای زنده ماندن دارید. با کشف و تخریب بقایای مرده و جمع آوری همه چیز می توانید تمام منابع را برای زنده ماندن بدست آورید.

بسیاری از مردم آماده برای آخرالزمان هستند، اما تعداد بی شماری از آنها در پایان به زامبی تبدیل شده اند. آنها را پشت سر گذاشته، مکان ها را کشف و از منابع منحصر به فرد استفاده کنید.

ماموریت را کامل و از پاداش های منحصر به فرد دریافت کنید.
تغییرات نسخه 0.3.469:
موارد جدید در v.0.2.451:
- بهینه سازی پناهگاه نظامی ؛
- بهینه سازی آزمایشگاه ؛
- اتلاف منابع در حالت ساختمان را برطرف کرد.
- رفع ناپدید شدن اقلام از قفسه سینه ؛
- رفع اشکالات جزئی

The description of Live or Die: Survival Pro

Survivor, we’re glad you’re not dead! The apocalypse came when we least expected it, survivor, all we’re left with is brutal survival… The virus outbreak wiped out almost the entire population leaving behind nothing but dead wasteland where each survivor is forced to fight for survival against zombies. The biological weapon killed billions and turned others into dead zombies. But you are not the only survivor! Some people are also fighting for survival against dead. We’re already spread too thin in this apocalypse to help you, but we’ll give you knowledge vital to survive in the dead wasteland. The fight for your survival will be brutal. Survive, explore and pass your post apocalypse survival story from one survivor to another! Take this survival protocol, may the apocalypse spare you!

Survival protocol:
- Every survivor must rely on himself in the apocalypse! Evolve yourself, evolve in building, evolve in crafting, evolve in using armor and weapon, evolve in killing dead zombies. Each day you survive dead zombies in the dead wasteland of the apocalypse makes you smarter, each mile you outrun dead zombies makes you faster, each head you smash to pieces makes you stronger, survivor. Evolve, craft, build, explore, gather resources – learn to survive, fight for your survival! You must evolve to survive among the zombies!

- Even the best survivor will become dead surrounded by the apocalypse zombies without a proper weapon and armor. Each time you evolve you’ll unlock more blueprints for crafting new weapon and armor. Find what suits your survival best – punch zombies, cut zombies, pierce zombies, smash zombies, shoot zombies, set zombies on fire, blow zombies up! Make the almost dead zombies even deader and survive. Crafting and building are your main resources for survival in this harsh apocalypse!

- No matter how effective you are with your weapon, survivor, or how hard your armor is you’ll still need to rest to survive the apocalypse. The dead apocalypse wasteland is a harsh place for survival, so start building your own shelter against zombies! Building walls and upgrading them, building traps, crafting unpickable locks – all is helpful to protect you from the dead zombies. Start building your shelter to keep you safe from zombies in the apocalypse. Survive the day in dead wasteland, survive the night in a comfy bed.

- You need resources for building your shelter and crafting weapon and armor to survive. Explore and scavenge the dead wasteland to gather everything you can, survivor. All resources are vital for your survival against zombies! You’ll need them for building, crafting and upgrading. Zombies will try to destroy your shelter and turn one more breathing survivor into a dead survivor. Don’t wait, survivor, explore and scavenge the dead wasteland! Survive!

- Be careful! The world is now a harsh dead wasteland full of dangerous dead zombies. Zombies lost their intelligence but gained in strength, speed and ferocity. They WILL try to end your survival and you WILL have to evolve and fight them to survive. Upgrade your weapons and armor, survivor, start crafting the best equipment and be ready to explore and fight for your survival in the apocalypse .

- Many people we getting ready for an apocalypse to come, too bad most of them turned into zombies in the end. But they left behind the dead wasteland full of places to explore and get unique resources. Survive and look for abandoned labs, military bases, bunkers. Explore them before any other survivor beats you to it. If he does, you can always search for his shelter and rob him of his means for survival… Break down the shelter and dead zombies will do the rest.

- Immerse yourself in this dead wasteland of the apocalypse, complete quests and get unique rewards. Make everything and anything to survive!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»