• فارسی
  • English

توضیحات ایستگاه گاز 2 - خدمات بزرگراه

هنگامی که در یک بزرگراه آزاد هستید، ایمنی و راحتی سفر بستگی به خدمات ارائه شده در امتداد جاده دارد، این بازی به شما امکان می دهد آنها را کشف کنید.
به عنوان یک کارمند ایستگاه گاز کار خود را شزوع کنید و به جریان صاف ترافیک بزرگراه کمک نمایید.
با پولی که از مأموریت ها و آزمایشات به دست می آورید، می توانید اتومبیل های بیشتری خریداری کرده و توانایی های خود را آزمایش کنید.
ماشین خود را انتخاب کرده و کار حرفه ای خود را شروع کنید.
چالش هایی که باید منتقل کنید بستگی به ماشین انتخابی شما دارد. می توانید یک ماشین اسپورت، لیموزین، اتوبوس، کامیون یا حتی یک ماشین دوار را انتخاب کنید. گیم پلی هر یک از آنها متفاوت است، یاد بگیرید تمام آنها را کنترل کنید و به یاد داشته باشید که سرعت همه چیز نیست باید دقیق باشید.

با وظایف ساده شروع خواهید کرد، اما با گذشت زمان، مأموریت ها بیشتر به چالش کشیده می شوند. برای حفظ چیزهای جالب، اهداف و مکان ها به طور مرتب تغییر می کنند. تبدیل شدن به یک راننده اصلی و تکمیل تمام چالش ها، سعی کنید آن را سریع انجام دهید، اما بسیار مراقب باشید که سقوط نکنید.
مجموعه کامیون های  بسیار معروف،، رایگان برای پخش مأموریت و دوربین های متعدد از دیگر ویژگی های این بازی می باشد.
تغییرات نسخه 2.5.4:
- ترفندهای سطح
- رفع اشکال جزئی:

The description of Gas Station 2: Highway Service

Buckle up and get ready for the trip of your life! When you cruise on an open highway, the safety and convenience of your trip depend on the services provided along the road. This is a game that lets you explore them!

Discover the intricacies of highway services work from two standpoints - as a driver and as their employee. So you will not only park on gas stations to fill your tank or wash your vehicle, but also drive a tow car, helping the ones in need. Get ready to drive and park in a variety of lifelike locations.

Complete all of the trials put before you. You will have to work as an employee of the gas station, helping with the smooth flow of the highway traffic, but also become one of the drivers in need from time to time. It all depends on the car of your choosing.

Most of the cars in the game belong to highway services, but there are a few exceptions. Drive all of them to discover the surprises and challenges the game holds for you. Feel the adrenaliny rush as you complete all of the required tasks and earn a gold trophy!

With money earned completing missions and trials you'll be able to buy even more cars. Test their capabilities, put them through their paces and master driving all of them! School other drivers on how to handle your car with precision and skill!

On some occasions you will even have to get off the beaten path and go offroad. The absence of road traffic doesn't mean you will be completely off the hook though. Prepare for obstacles and other difficulties the game has in store for you. Are you ready to complete all of the trials and challenges? Select your car and begin your driving career now!

DIVERSE SET OF CARS TO CHOOSE FROM
The challenges you will have to pass depend on the car of your choosing. You can select a sports car, a limo, a bus, a truck or even a tow car. The gameplay is a bit different for each one of them! Learn to drive all of them and remember that speed is not everything - you will also have to be precise in your parking!

50 VARIED MISSIONS TO COMPLETE
You will start with simple, straightforward tasks, but with time the missions become more and more challenging. To keep things intresting, the objectives and locales regularly change. Become a master driver and complete all of the challenges! Try to do it fast, but be extremely careful not to crash!

REALISTIC AND EXCITING HIGHWAY AREA
You will explore not only places on and around highway, but also offroad tracks from time to time. Learn to drive with precision on all of the tracks! Adapt to traffic and prove yourself as the master driver!

FREE TO PLAY
The Main Game Mode is 100% FREE to play, all the way through, no strings attached! Extra Game Modes which alter the rules slightly to make the game easier are available through optional In-App Purchases. Each mode has separate leaderboards to make for totally fair competition!

▶ IMPRESSIVE TRUCK COLLECTION : Drive 10 Awesome Trucks
▶ PRO PARKING, DRIFTING AND RACING MISSIONS: Huge campaign to beat, earn in-game money for your progress
▶ 100% Free to Play Missions
▶ CONTROLS: Buttons, Wheel, Tilt
▶ CAMERAS: Multiple cameras including First Person view for full immersion

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»