• فارسی
  • English

توضیحات پاکت نمایش

برای پیروزی در یک دور، باید کلمه را حدس بزنید. 5 دور برنده شوید تا در این مسابقه پیروز شوید.

پاکت نمایش در مورد حدس کلمات است که با یک اشاره کوچک شروع می شود. سپس شما و حریفتان با انتخاب یک نامه در نوبت خود به منظور نشان دادن کل کلمه در هر نوبت، بازی می کنید. برداشت شما چقدر قوی است؟
تغییرات نسخه 1.0.13:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Pocket Show

Welcome to the Pocket Show!

To win a round, you need to guess the word. Win 5 rounds and you win the match!

Pocket Show is all about the word guessing with a tiny hint at the start. You and your opponent then take turns by picking a letter in order to reveal the full word. Each turn, additional hints are revealed. How strong is your perception?

Do you have what it takes to become the star of the show?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»