• فارسی
  • English

توضیحات تقلب بتل رویال

در سال 2221 پس از میلاد، یک سفینه فضایی به سمت کهکشان دوردست پودا حرکت کرد. به دلیل یک پرواز طولانی، منابع موجود در سفینه فضایی تمام شد. همه اعضای خدمه برای منابع با هم رقابت کردند و شورش هایی رخ داد و شما یکی از آنها هستید. یک عضو، فقط یک هدف وجود دارد، همه دشمنان را نابود کنید، همه جهش یافته ها را نابود کنید، ماموریت را کامل کنید و به مقصد برسید.
این بازی دارای حالت های متعدد، ده ها سلاح و 15 رتبه است. بازی همچنین از شما می‌خواهد که به طور مداوم سلاح‌های پیشرفته را ترکیب کنید، رتبه‌های خود را ارتقا دهید و پیروزی نبرد را کامل کنید. توجه داشته باشید که باز کردن جعبه گنج پهپاد می تواند بازی را آسان تر کند!
هر سلاح دارای ویژگی های حمله و مهارت های مختلف است.

The description of Imposter Battle Royale

In 2221 AD, a spaceship drove to the distant Puda galaxy. Due to a long, long flight, the resources on the spaceship were exhausted. All the crew members competed for resources and riots occurred, and you are one of them. One member, there is only one goal, destroy all enemies, destroy all mutants, complete the mission, and reach the destination.
The game has multiple modes, dozens of weapons, and 15 ranks. The game also requires you to continuously synthesize advanced weapons, upgrade your ranks, and complete the battle victory. Note that opening the drone treasure chest can make the game easier!
Each weapon has different attack characteristics and use skills, welcome to experience!
Happy gaming!

v2.2.0 update:
1、LOOTING mode open! Snath the gem!
2、Add more maps.
3、Add new envents.
4、Fix same game bugs and more.

V2.1.0 update specify:
Adjustment:
Greatly reduce the number of times that incentive videos appear;
Double the rewards for watching incentive videos;
Re-adjust the game value and balance;
Fix the bug that the leakage characteristics will cause self-harm;
Fix the bug that monsters in Alien Crisis Mode may not be spawned;
Adjust and optimize the sound effects of firearms to experience a more realistic and exciting experience.
New content:
Brand new mode-mutation invasion mode, and add new activities.
Added 4 new skins, Assassin, Commander, Pirate, and Star Overlord.
3 new ranks are added, Federal President, Galactic Hegemon, and Star Overlord.
Increase the help interface, you can view the detailed rules of different modes.