• فارسی
  • English

توضیحات پرونده جنایی خلیج اقیانوس آرام

اضافه شدن به پلیس خلیج اقیانوس آرام برای حل پرونده های قتل های پنهان، تحقیقات سر صحنه جرم برای یافتن سرنخ ها، بازجویی از مضنونین و تجزیه و تحلیل شواهد برای گرفتن قاتلان برای اثبات مهارت های کارآگاهی خود است.
امکانات بازی Criminal Case: Pacific Bay - پرونده جنایی خلیج اقیانوس آرام:
  • تحقیقات در صحنه جرم
  • بررسی سرنخ ها و تجزیه و تحلیل نمونه و شواهد
  • بازجویی از شاهدان و مظنونین
  • قاتل را به عدالت برسانید
دانلود بازی: