• فارسی
  • English

توضیحات مورد جنایی - اسرار گذشته

کشف کنید که خانم استنبری را کی به قتل رساندید.
به قرن 19 برای حل مجموعه ای از قتل پنهان برگردید. صحنه های جرم را برای سرنخ ها بررسی کرده و از مظنونین برای تحلیل شواهد پرسش کنید. آیا شما آماده هستید تا مهارت های کار آگاهانه خود را ثابت کنید.

امکانات بازی Criminal Case: Mysteries of the Past - مورد جنایی - اسرار گذشته:
  • بررسی صحنه های جرم شهر
  • سرنخ ها را بررسی کنید و نمونه ها را برای بررسی شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید
  • ادعای شاهدان و مظنونین
  • قاتل را به پای عدالت بیاورید
دانلود بازی: