• فارسی
  • English

توضیحات دیوانگی جمعیت شلوغ

با فشار، دشمنان را به پایین فشار دهید. با فشار از این بازی لذت ببرید، بیایید این بازی را اکنون انجام دهیم، اکنون آن را به صورت رایگان بارگیری کنید.
تغییرات نسخه 1.2.9:
حذف مجوز حساس

The description of Crowd Fun Mania

Push, Push, push the enemies down!

Guide:
1. Press and slide to push the crowd out
2. Push the crowd out and pass the terminal
3. be careful with gaint enemies

Enjoy this game with pleasure and push'em, Let's play this game now, download it for free now!