• فارسی
  • English

توضیحات متن و درایو

برای متقاعد کردن خانواده و دوستان خود چت کنید و از سناریوهای بی شمار چت لذت ببرید. انتخاب کنید چه اتفاقی می افتد و فراموش نکنید که در حین صحبت کردن مراقب باشید.
با مینی گیم های مختلف بازی کنید و استراحت کنید.
مهارت های رانندگی و چت خود را نشان دهید و فراموش نکنید که به ماشین و تلفن خود اهمیت دهید.

The description of Text And Drive!

Chat away to convince your family and friends! Enjoy countless chatting scenarios. Choose what will happen next and don’t forget to be careful while chitchatting.

Play and relax with various mini-games.

Show your driving and chatting skills and don’t forget to care about your car and your phone!