• فارسی
  • English

توضیحات کامیون آتش نشانی ربات - جنگ های رباتی

خود را برای کنترل کامیون شگفت انگیز ربات آماده کنید. روبات های آتش نشانی را برای تکمیل مأموریت های مختلف نجات شهر حرکت دهید. این بازی تحرک ربات، اجازه می دهد تا به عنوان یک ربات آتش نشان آینده درگیر باشید.
در راننده کامیون واقعی ربات، شما به عنوان یک ربات آتش نشان در مکان های خطرناک شهر عملیات نجات مردم بی گناه را انجام می دهید.
با استفاده از مهارت ها و توانایی های ابرقهرمان خود به جنگ حماسی و گسترش جنگ های ربات مرگبار در این بازی شگفت انگیز بروید.

ویژگی های بازی Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars - کامیون آتش نشانی ربات - جنگ های رباتی:
  • جلوه های صوتی با کیفیت از کامیون های آتش نشانی و محیط بزرگ شهر
  • ماموریت های نجات بسیار جذاب و هیجان انگیز
  • کنترل های بسیار سفارشی برای روبات های قهرمان
  • در حال شدن تبدیل ربات بسیار جذاب
تغییرات نسخه 151:
بهبودهای گیم

The description of Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars

Prepare yourself for amazing Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars, where the transforming fire truck & fire fighter robot has to complete various city rescue missions. This robot transformation game, allows you as fire fighter robot to get engaged in futuristic city robot wars, in our real robot also called fire truck robot along with their supreme leader futuristic flying robot have joined epic war which has caused lot of destruction. In Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars, you will be engaged in city rescue & become vigilant fire fighter robot. Our superhero robot will have fireman games rescue skills of 911 fire brigade fire fighter along with futuristic flying robot transform skills. Use destructive futuristic robot hero & deadly war machines weapons in robot battle arena. Are you fan of Robot games or fire truck robot games along with best futuristic robot transformation games, then this blend of truck games & fire man games will give you exposure to best realistic firefighter truck.
In Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars, you as a fire fighter robot will strategically move the firefighter truck through dangerous locations of the futuristic city and robot games rescue innocent people. Be a futuristic robot & transforming robot car having fire fighter skills or fire brigade simulator and perform 911 fire fighter duty in each rescue mission 911 robot games. In this fire truck robot transformation game, you will battle in different city rescue missions as fire brigade or eminent fire tuck Robot superhero for quick fireman games rescue of innocent people. Be fire truck transformation as a firefighter truck of fireman games as other rescue ambulances will be late in reaching the rescue spot in the robot fighting games. You will have to utilize fireman games skills along with fire brigade simulator & quick robot transform abilities to accomplishing rescue missions using transforming firefighter truck.
In Fire Truck Real Robot Transformation: Robot Wars you as fire fighter robot truck & futuristic robot car, where you will have to accomplish city rescue missions as transforming robot truck & iron robot truck. In this fire brigade simulator you will be rescuing people of NY City in this amazing 911 games fire truck robot simulator. In robot wars, you will battle against vicious robot car transform & real robot hero along with supreme leader futuristic flying robot truck on different destroyed places of futuristic city for performing 911 rescue truck transforming robot games duty. Eliminate all furious real robot truck or robot car transform along with robot Wars supreme leader of futuristic flying robot games using fire fighter robot car skills & robot superhero abilities to complete epic war and spread robot wars in fire truck transformation & truck robot fighting games.
Play as fire truck robot car transform along with superhero robot car transform and use destructive war machines & futuristic robot weapons for eradicating evil Robot Car Transform form epic war & robot wars arena of deadly robot wars in this amazing fireman games.
Amazing Transforming Robot Truck & Fire Truck Robot Fighting Games Features:
- Full HD 3D Graphics from realistic fire fighter robot games.
- Top quality sounds effect of Firefighter truck with grand city rescue environment of robot games.
- Highly engaging & thrilling rescue missions from robot transform games.
- Highly customized controls for robot hero from fire truck transformation games.
- Highly engaging transforming robot games based play mode.

Download fire truck robot transformation now! Play as fire fighter robot & superhero robot transform and use highly destructive fire fighter robot & futuristic robot car weapons for quickly eradicating all evil robot transform from epic war and robot battle arena of deadly robot wars.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»