• فارسی
  • English

توضیحات پازل گربه سلطنتی

به پادشاه گوستاو در یک بازی پازل بلوک سرگرم کننده سلطنتی بپیوندید. این بازی دیوانه کننده و آرامش بخش، بر خلاف هر بازی پازل، دارای سطوح چالش برانگیزی است که ساعت ها شما را سرگرم می کند. به گربه بدخلق ما کمک کنید تا از بلوک های سلطنتی برای ایجاد خطوط عمودی و افقی، مطابقت و شکست هیولاهای کسالت استفاده کند و با سطوح جدید که هر هفته منتشر می شوند، بازی نوید سرگرمی بازی بی پایان را می دهد. رویال گربه پازل همه نوع دوستداران پازل را برآورده می کند - چه از سودوکو لذت ببرید، چه از پازل یا بازی های مسابقه. این بازی با گیم پلی معمایی بلوک، تجربه منحصر به فردی را ارائه می دهد که در سایر بازی های بلوک نخواهید یافت.
تغییرات نسخه 1.1.45:
آیا برای آخرین به روز رسانی آماده هستید؟

- ویژگی های جدید هیجان انگیز!
- برای سطوح جدید شگفت انگیز آماده شوید!
- ببینید که اشکالات جزئی قبلاً از بین رفته اند!
- بهبود عملکرد بازی

برای دریافت جدیدترین مطالب حتما به نسخه فعلی رویال پازل آپدیت کنید.

The description of Royal Cat Puzzle:Game & Jigsaw

Join King Gustav in a fun and addictive block puzzle game – Royal Cat Puzzle! This crazy and relaxing game, unlike any other puzzle games, features challenging levels that will keep you entertained for hours. Help our grumpy cat – KING GUSTAV! Use the royal blocks to build vertical and horizontal lines, match and beat the Monsters of Boredom. And with new levels released every week, the game promises endless match game fun. Royal Cat Puzzle caters to all kinds of puzzle lovers - whether you enjoy Sudoku, jigsaw puzzles, or match games. With its addictive block puzzle gameplay, the game offers a unique experience that you won't find in other block games. It's a match game, a jigsaw puzzle, and a block puzzle all rolled into one. Whether you prefer Sudoku or jigsaw puzzle games, Royal Cat Puzzle has it all. The game is easy to learn but hard to master, offering a unique and addictive block puzzle games experience that you won't find in other block puzzle games. With charming animals and collectible cards, Royal Cat Puzzle is more than just a block puzzle game. It's a match game, a jigsaw puzzle, and a block jigsaw puzzle all in one. Play anywhere, even offline, and win gold coins and boosters as you progress through the game. Receive free gifts every day and discover new lands and episodes. Whether you're looking for fun puzzle games, block games, or jigsaw puzzles for adults, Royal Cat Puzzle has it all. With its addictive block puzzle gameplay, Royal Cat Puzzle is the perfect game to relax and unwind with. Try this addictive block puzzle game sudoku today and enjoy free puzzle games! If you're a fan of puzzle games, cat games, and jigsaw puzzles, Royal Cat Puzzle is the perfect game for you. This addictive game combines elements of match block games, match games, and logic puzzles to create a unique and challenging gameplay experience. One of the best things about Royal Cat Puzzle is how simple and relaxing it is to play. That’s a great choice for players of all skill levels. And because you can play anywhere, even offline, it's the perfect game to unwind with after a long day. The jigsaw puzzle elements of Royal Cat Puzzle are especially enjoyable. As you progress through the game, you'll discover new lands and episodes, each with their own unique puzzles to solve. And with free gifts given out every day, you'll always have a reason to keep coming back. Royal Cat Puzzle is a fun, relaxing, and addictive puzzle game that combines the best elements of jigsaw puzzles, match block games, and logic puzzles. Whether you're looking for a challenging new puzzle game to try or just need a way to unwind and relax, Royal Cat Puzzle has something for everyone. One of the standout features of Royal Cat Puzzle is its block blast gameplay. As you progress through the levels, you'll be tasked with matching and blasting colorful blocks to clear the way for your furry friends. The game also features a cube master mode, where you can challenge yourself to clear as many blocks as possible within a set time limit. If you're a fan of block puzzle games, you'll love the satisfying feeling of clearing entire rows and columns with a single move. And if you're looking for a mental workout, the game's logic puzzles will put your problem-solving skills to the test. But perhaps the best thing about Royal Cat Puzzle is how relaxing it is to play. The game's calming soundtrack and charming graphics create a peaceful atmosphere that's perfect for unwinding after a long day. And with no time limits or pressure to complete levels quickly, you can take your time and enjoy the puzzle-solving experience. Whether you're a seasoned puzzle game pro or just looking for a fun and relaxing game to pass the time, Royal Cat Puzzle is definitely worth checking out. So why not give it a try and see if you can go on adorable cat adventures and become a puzzle master?