• فارسی
  • English

توضیحات ماجراهای جنگل

لیون شیطانی، پرنسس را زندانی کرده است. شما باید به مَت کمک کنید تا شاهزاده خانم را نجات دهد.
در برابر موجوداتی که لیون فرستاده، مقاومت کنید و به او درس خوبی دهید!
تغییرات نسخه 430.0:
رفع اشکال

The description of Jungle Adventures - free

Evil Lion Monster has captured Matt's princess. You have to help Matt rescue the princess. Dodge all the creatures sent by Lion Monster& teach Lion Monster a lesson.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»