• فارسی
  • English

توضیحات ارتش کلون من

شما می توانید خود را شبیه سازی کنید و در یک نبرد چند نفره با سربازان شبیه سازی شده دشمنان درگیر شوید. میدان نبرد فقط نیمی از سرگرمی است، دشمن خود را شکسته و با سکه پاداش بگیرید. آنها را 1 در برابر 1 انتخاب کنید یا ارتشی از کلون های خود را بفرستید تا انواع تاکتیک ها در نبرد یا تولید کلون اجرا کنند. سلاح جنگی خود را ارتقا دهید و همه کلون های و ارتقاها را به ارث ببرید. رئیس را بر روی حریفان خود رها کنید، می توانید کلون های بیشتری بسازید. ارتقاء به یک ربات بزرگ در میدان نبرد کمک کننده خواهد بود.

The description of My clone army: me, myself & I

You are on your own! Except, you can clone yourself! Battle on a multiplayer Arena where you skirmish against troops of your cloned enemies! ⭐ BATTLEFIELD IS ONLY HALF OF THE FUN ⭐ Frag your enemy and you get rewarded with coins. ⭐ PICK THEM 1V1 OR SEND AN ARMY OF YOUR CLONES ⭐ Variety of tactics on the battle or in clone production. ⭐ UPGRADE YOUR WARPATH WEAPON ⭐ All your clones inherit your upgrades. ⭐ UNLEASH THE BOSS ON YOUR OPPONENTS ⭐ Yes, that’s also your clone, but MUCH BIGGER! ⭐ YOUR DOUBLES SCORE IN YOUR NAME ⭐ More clones frag more clones, so you can make more clones. ⭐ UPGRADE TO A HUGE ROBOT BAZOOKA ⭐ Some self-defence on the battlefield would be of a help. We love what players say about fighting on Arenas. So don't forget to leave a feedback! My Clone Army is designed for those 18 and older. The game is absolutely free to play, but it also allows you to purchase virtual items with real money inside the game. You can disable in-app purchases in your device’s settings. My Clone Army may also contain advertising. Compatibility notes: This game performs best on high-end smartphones and tablets. By downloading this game, you agree to future game updates as released on your app store. You may choose to update this game, but if you do not update, your game experience and functionalities may be reduced. Visit us at: https://playducky.com/ Terms of Use: https://playducky.com/tos Privacy Policy: https://playducky.com/privacypolicy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»