• فارسی
  • English

توضیحات شما معلم هستید - مدرسه ی من

با بازی شما معلم هستید - مدرسه ی من شما معلم هستید.
به دانش آموزان خود بیاموزید، به آنها تکالیف دهید و آنها را به کار ببندید.
مراقب باشید بعضی از افراد در طول دوره شما می توانند شیطنت کنند، گپ یا حتی غذا بخورند.
از همه بهتر می توانید به والدین خود بگویید که بازی نمی کنید بلکه یاد می گیرید.
تغییرات نسخه 9.0.1:
سطوح جدید و دکوراسیون جدید.

The description of MySchool - You’re the teacher

With MySchool you are the teacher.
Teach your students, give them homework and make them work.
Be careful some can be naughty, chat or even eat during your course.

Best of all you can tell your parents that you’re not playing but learning 😉

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»