• فارسی
  • English

توضیحات ۹۴ درصد

نویسندگان بازی های ۹۴ ثانیه و ۹۴ درجه با بیش از ۲۵ میلیون کاربر در سراسر دنیا، این بار بازی ۹۴ درصد را ارایه کرده اند. در این بازی شما باید به ۹۴درصد سوالاتی که از شما پرسیده میشوند پاسخ صحیح دهید.

برخی سوالات این بازی:
  • اولین کاری که هر روز صبح انجام میدهید چیست؟
  • چیزی که شما برای آن وقت نمیگذارید؟
  • حیواناتی که از تخم متولد میشوند؟
  • چیزی که معمولا دور از ترتیب است؟

۹۴درصد را دانلود کنید و با چالش پاسخ دهی به سوالات بر مبنای لغات، تجربیات و تصاویر روبرو شوید.

این بازی بر مبنای زبان انگلیسی بوده و مناسب برای افرادی است که قصد آزمایش یادگیری زبان خود را دارند.
تغییرات نسخه 3.12.6:
ما با اصلاح مشکلاتی که با ما به اشتراک گذاشته اید، برنامه را بهبود بخشیده ایم!

The description of 94%

If I say "Something you eat with your hands," what comes to mind first? Hamburger? Corn on the cob? Ribs? In 94%, the object of the game is simple: find 94% of the given answers!
Try the third app from Scimob, the creaters of 94 Seconds and 94 Degrees with more than 25 million players worldwide!
Examples of questions:
The first thing you do in the morning
Something you don't have time to do
Animals hatched from an egg
Something that is often out of order
Download 94% today to discover hundreds of questions based on words, expressions and images!