• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز بکسل تراکتور

آیا تا به حال در حومه شهر با وسیله نقلیه تراکتور رانندگی کردید؟ آیا تا به حال تجربه رانندگی با اتوبوس در جاده های لغزنده را داشتید؟ با این بازی تراکتور و اتوبوس  بازی کنید و ماموریت های هیجان انگیز را کشف کنید.

بهترین مهارت های رانندگی خود را نشان دهید و کشش واقعی را با کشیدن یک اتوبوس در مسیر بیابانی تجربه کنید.

این چالش واقعی شماست که بتوانید اتوبوس ها را از مسیر به بالای کوه بکشید. می توانید از چندین تراکتور سنگین استفاده کنید و با استفاده از تراکتور سنگین خود، اتوبوس های متفاوتی را با زنجیرهای متصل از جاده های گل آلود بیرون بکشید.

ویژگی های بای Tractor Pull Simulator Drive - شبیه ساز بکسل تراکتور:
  • 10 حومه
  • تراکتور سنگین را انتخاب کنید
  • تجربه رانندگی واقعی با تراکتور
  • 100 هیجان کارکردن بکسل تراکتور
  • قدرت تراکتور قابل برنامه ریزی
تغییرات نسخه 1.27:
کنترل وسایل نقلیه بهبود یافته است
محیط زیست بهبود یافته است
حذف اشکالات
برخی از اشکالات جزئی برطرف شد

The description of Tractor Pull Simulator Drive

Have you ever experienced the tractor hauling simulator of multiple heavy vehicles? Have you ever gone in the countryside to enjoy tractor cargo different vehicles? Did you ever get into experience of chained bus driving in muddy slippery roads of countryside? Play now this tractor bus pull game and let your talent explore thrilling missions.

Game Modes:
• Chained tractor towing
• Chained tractor bus
• Free tractor driving
• Tractor cargo

Download best game Tractor Pull Simulator Drive 2019 and show your best tractor driving skills. In this tractor pull game you will experience the real tractor simulation that is pulling a stuck bus on an offroad track.
Tow and pull buss on these dangerous tracks can be your most thrilling tractor driving experience. Get now real driving experience in this tractor driving game 3d and explore the off-road terrains on hilly areas. Tractor driving and tow tractor pulling become so enjoyable when you pull off the stuck vehicles on muddy terrain.
This is real challenge of yours to pull and tow buses from your way to the top of mountains. In this offroad thematic world you can drive off multiple heavy-duty tractors. Eye catching graphics and tones of heavy-duty tractor driving experience make this tow tractor game worth playing. Customize tractor powers and drive in farthest lands on the mountain. Haul buses and tow trucks with your tractor driving skills.
This offroad tractor transporter game is about towing different stuck vehicles on muddy terrain of mountain tops. Show your talent of heavy duty tractor pull by tractor pulling the buses. This chained tractor bus game is offering adventure mission of chained bus driving on mountains.
Drive on the bumpy road on your heavy tractor in this chained tractor bus game whiling helping out other buses. Different chained tractor bus to pull off from the muddy roads with your heavy duty tractor is much fun.

Tractor Tow Bus Game Features
• 10+ thematic countryside’s
• 20+ heavy duty tractors to choose from
• Realistic tractor driving experience
• 100+ thrilling tractor towing tasks
• Intuitive use friendly controls
• Customizable tractor powers
• Real life tow tractor situations
• Totally offline tractor bus game

Get yourself now a heavy tractor for the best tractor cargo experience in this simulator game play. Enjoy the proper experience of a cargo transporter by towing bus and pulling bus. Simply tug the load with your tow tractor and start driving and pulling the load towards destination.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»