• فارسی
  • English

توضیحات ایمنی کودک پاندا

دانش ایمنی برای کودکان بسیار مهم است. هر پدر و مادر باید اطمینان حاصل کنند که فرزندشان آن را یاد بگیرید.
این بازی مخصوص بچه ها طراحی شده است و به کودکان کمک می کند تا دانش ایمنی را برای سناریوهای مختلف در جاده ها، در سفر، در خارج از منزل و در شرایط اضطراری یاد بگیرند. این سناریوها نزدیک به آنچه در زندگی واقعی اتفاق می افتد.

ایمنی در جاده: کودکان باید استفاده از چراغ راهنمایی را بیاموزند.

ایمنی در استخر: بچه ها در بازی یاد می گیرند که نباید در نقاط خطرناک شنا کنند.
همچنین نیاز به درک برخی از اصول ساده کمک های اولیه را آموزش می بینند.

سواری ایمن : کودکان نیاز به کمربند ایمنی دارند. آنها می توانند از سفر با یک خودرو لذت ببرند.

ایمنی در خارج از منزل: برخی از خطرات حتی با تجهیزات زمین بازی مانند نوسان و چرخ و فلک وجود دارد. کودکان می توانند دانش ایمنی را جمع آوری کنند.

The description of Baby Panda's Child Safety

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Safety knowledge is extremely important for children! Every parent must ensure that their child will learn it!

This is a game that is specially designed for children. It helps children to understand safety knowledge for various scenarios: on the road, on a trip, in the outdoors, and in emergencies. These scenarios are close to what happens in real life.

Safety on the road: Children must understand and apply the principles of obeying traffic lights by helping animals cross the road when the green light is on in order to successfully complete the game.

Safety in the pool: Children are taught in the game that they must not swim in dangerous spots. They are also required to understand some simple principles of first aid.

Ride safety: Children are required to fasten the seat belt for the animal. They can also enjoy the pleasure of traveling somewhere in an automobile.

Safety in the outdoors: There are some risks even with playground equipment such as the swing and the merry-go-round. Children can only pick up safety knowledge by playing certain games.

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»