• فارسی
 • English

توضیحات ماجراجویی جنگل پاندا کوچولو

می خواهیم با کودک پاندا به یک ماجراجویی جنگلی برویم. در طول این سفر پاندا با بسیاری از مشکلات مواجه است. به او کمک کنید تا بر تمام مشکلات غلبه کند.

ماجراجویی جنگل پاندا کوچولو یک بازی ماجراجویی آموزشی است که حاوی مخالفت های اولیه، آنتونیم و مترادف متفاوت برای بچه ها است، که توانایی زبان و تفکر را توسعهمی دهد.

ویژگی های بازی Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure - ماجراجویی جنگل پاندا کوچولو:
 • نقشه گنج را برای کشف دنبال کنید
 • با صدای بلند کودک پاندا سحر و جادو ظاهر خواهد شد
 • تلفظ استاندارد کمک خواهد کرد که بچه ها واژگان را یاد بگیرند
 • جایزه دریافت کنید
 • 15 مخالفت مشترک و مترادف برای کودکان و نوجوانان!پ
 • برگ و کوچک
 • زیاد و کم
 • خشک و مرطوب
 • زخیم و نازک
 • شناور و سینک
 • طولانی و کوتاه
 • تاریک و روشن

The description of Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Wanna go on an forest adventure? Join Baby Panda Miumiu in “Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure“ ! Baby Panda Miumiu is starting her forest adventure. During this interesting comparison trip, panda Miumiu will be confronted with many troubles and difficulties. SHE NEEDS YOU to help her! Make full use of all the opposites, antonym and synonyms you know, you’ll find surprise and be able to overcome troubles with Panda Miumiu!

“Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure“ is an educational adventure game that is containing basic opposites, antonym and synonyms for kids. From heavy and light to wet and dry, opposites are full of fun in this magical adventure. Since three-year-old is a key point for kids to develop language ability and the abstract thinking ability, “Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure“ is applied to promote the development of kids’ vocabulary, language ability, imagination and the abstract thinking ability!

Descriptions of “Baby Panda: Magical Opposites - Forest Adventure“:
1.Follow the treasure map to explore! When you are trapped, don’t be afraid! Opposites, antonyms can help you solve the problem!
2.Read opposites loudly with baby panda Miumiu, magic will appear!Standard pronunciation of opposites will help kids to broaden vocabulary!
3.Think and try magic opposites! You’ll get sticker bonus when you get through challenges!

Features: 15 Common Opposites, Antonym and Synonyms for Kids!
1.Big and Small
2.High and Low
3.Dry and Wet
4.Thick and Thin
5.Float and Sink
6.Long and Short
7.Bright and Dark,
8.And more!
15 Common Opposites, 15 Funny Challenges! Why not have a try?

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»