• فارسی
  • English

توضیحات نگهبان سبز پاندای کوچک

ربات پاندا اینجاست تا در مورد حفاظت از محیط زیست به شما آموزش دهد. برای پاکسازی شهر با او کار کنید، قرار است به کار خاصی نیاز داشته باشد.
برای یک محیط سالم به اهداف ما بپیوندید. از تفاوتی که می توانید ایجاد کنید شگفت زده خواهید شد.

ویژگی های بازی Little Panda Green Guard - نگهبان سبز پاندای کوچک:
  • در یک کارخانه تصفیه آب کار کنید
  • پنجره های ساختمان را تمیز کنید تا دوباره بدرخشد
  • از رودخانه های ما محافظت کنید و زمین را پاکسازی کنید
  • درختان را بکارید و منظره را تغییر شکل دهید

The description of Little Panda Green Guard

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Panda robot is here to teach you about environmental protection! Work with him to clean up the city! It is going to need some work!

Fun features:
- Run a working water treatment plant;
- Clean the BabyBus building windows until they are shining again;
- Safeguard our rivers and clean up the land;
- Plant trees and reshape the landscape!

Become a green guard for BabyBus City, and join our cause for a safe and healthy environment. You will be surprised by the difference you can make. With 7 interactive scenes to choose from, the question becomes which tasks to complete first! Join the fun!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»