• فارسی
  • English

توضیحات شهر کودک پاندا - سوپرمارکت

از این به بعد، شما مدیر سوپرمارکت در شهر کودک پاندا هستید و می توانید سوپرمارکت خود را اداره کنید، انواع محصولات را بفروشید، به مشتریان خدمات دهید و سوپرمارکت را ارتقا دهید.

فروش 36 نوع محصول
یک روز شلوغ آغاز شده است! بیایید شروع کنیم میان وعده ها، میوه ها و مایحتاج روزمره، از جمله چیپس سیب زمینی، آب نبات، سیب و مسواک. در مجموع 36 نوع محصول وجود دارد.

آیا فراوانی محصولات مشتری بیشتری را به خود جلب می کند؟ البته، بیایید محصولات را بر اساس دسته بندی در قفسه ها قرار دهیم.

به 21 مشتری خدمت کنید
این سوپرمارکت از اولین مشتری خود استقبال می کند. او می خواهد گوجه فرنگی بخرد. آیا می توانید او را به قسمت سبزیجات ببرید؟ دو دختر می خواهند بستنی با طعم سیب و طعم لیمو دریافت کنند. لطفا برای آنها بستنی درست کنید.

شما به 21 مشتری خدمت خواهید کرد و به آنها کمک خواهید کرد تا همه چیز را در لیست خرید قرار دهند.

سوپرمارکت خود را به روز کنید، هنگامی که به اندازه کافی سکه به دست آوردید، می توانید سوپرمارکت خود را ارتقا دهید. قفل دستگاه نوشیدنی را باز کنید و قابلمه را بخرید تا آب میوه های خوشمزه و اودن را بفروشید. همچنین می توانید سوپرمارکت خود را با در اختیار داشتن وسایل برقی، مانند اجاق مایکروویو و آبگرمکن، مجلل تر کنید.

The description of Baby Panda's Town: Supermarket

From now on, you are the manager of the supermarket in baby panda's town! You can run your own supermarket, sell all kinds of products, serve customers, and upgrade the supermarket!

SELL 36 KINDS OF PRODUCTS
A busy day has begun! Let's start with stock replenishment: Snacks, fruits, and daily necessities, including potato chips, candies, apples, and toothbrushes. There are a total of 36 kinds of products.

Will the abundance of products attract more customers? Of course! Let's put the products on shelves by category!

SERVE 21 CUSTOMERS
The supermarket welcomes its first customer. She wants to buy tomatoes. Can you take her to the vegetable section? Two girls want to get ice cream of apple flavor and lemon flavor. Please make ice cream for them.

You will serve 21 customers and help them get everything on the shopping list.

UPGRADE YOUR SUPERMARKET
You can upgrade your supermarket once you've earned enough coins. Unlock the beverage machine and buy the pot so as to sell delicious juices and Oden.

You can also make your supermarket more luxurious by having electric appliances, such as microwave oven and water dispenser, in place!

The supermarket is closed and it gets dirty. Let's clean it up!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields.

—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»