• فارسی
  • English

توضیحات زمان بد اوستال

در این بازی، شما به عنوان انسان اسکلت مبارزه می کنید.
بازی شبیه سازی نبرد بین انسان و اسکلت است.
تغییرات نسخه 0.4376:
ویرایشگر به روز شد

The description of AUSTALE bad time

In this game, you play as the human fighting Sans the skeleton from other Aus
The game simulating battle between human and the skeleton