• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان عنکبوتی - مبارزه قهرمان

ابرقهرمان را با ابرقدرت های عنکبوت کنترل کنید. نیش عنکبوت به همراه رادیواکتیو شروع به جهش در بدن این مرد کرد و ابرقدرت های او را فعال کرد. قدرت های عنکبوت شامل قدرت فوق بشری، حس ششم مانند "حس عنکبوتی" است که به او در مورد خطر هشدار می دهد، مهارت های مبارزه عالی و همچنین سرعت و چابکی ابرقهرمان مثال زدنی است.

مهارت های جدید را ایجاد کنید و وسایل زیادی بسازید که مکمل قدرت عنکبوت باشند. مبارزه با تبهکاران را با استفاده از قدرت خود شروع کنید..

این بازی مبارزه با عنکبوت در شهر تبهکاران اتفاق می افتد. کارفرمایان جنایت را شهر را اشغال کردند. با مهارت های فوق العاده و قدرت های عنکبوتی، مافیا را شکست دهید. نیروهای پلیس و ارتش فاسد هستند، شهر در حال سقوط است و چگونه نوبت شما است تا به عنوان یک مرد منتخب رئیس ها را شکست دهید و شهر را نجات دهید.
تغییرات نسخه 1.19.6:
رفع اشکال و بهبود تجربه بازیکن.

The description of Spider Hero: Super Fighter

SUPERHERO WITH SPIDER SUPERPOWERS
Radioactive spider’s bite began mutations in the man’s body and enabled superpowers. Spider's powers include superhuman strength, a sixth sense like "spider-sense" that alerts him to danger, perfect fighting skills, as well as superhero speed and agility.

CRAFT NEW SKILLS
Construct lots of devices that complement spider’s powers.

FIGHT VILLAINS
As with the hero, supervillains obtained their powers after scientific accidents or the misuse of scientific technology.

BECOME THE BEST HERO OF BATTLES AGAINST CRIMINAL GANGS
This spider fighting game takes place in the city of criminal villains. Crime bosses occupied the city. Craft superskills and spider’s powers to complement man body and defeat the mafia! Police and army forces are corrupted. The grand city is going to fall. How it’s your turn as a chosen man - you are the spider superhero fighter! So become a superhero and defeat bosses in the best spider hero fighting game!

EPIC SPIDER GAME
The spider hero game is created in the beat 'em up genre, like superhero games from our childhood and comics. Move your hero around the scene and perform melee attacks and epic super abilities.

ULTIMATE DARK CITY BRAWLS
This fighting game has been made for fans of spider hero and other superheroes from comics. Act unpredictably with your fast flying spider attack, defeat rivals and gain experience to the next superhero level. Collect cash to unlock new perks, incredible passive and active super abilities to become an absolute superhero from a simple man! Unleash your rage on the streets of the criminal city!

UNLOCK NEW COMBOS AND ABILITIES
Use the amazing spider power, passive skills and abilities.

DOWNLOAD SUPERHERO SPIDER GAME
You are an amazing spider, move like a super spider avoiding attacks of your enemies and strike them in the air. This is a hybrid of man fighting gameplay with superpowers.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»