• فارسی
  • English

توضیحات پرش مارپیچ 2018

از پیچ و تاب بپرید و از سیستم های مارپیچ برج برای جمع آوری امتیاز ویژه و باز کردن توپ های مختلف استفاده کنید.
پرش مارپیچ یک بازی منحصر به فرد با انواع توپ ها، ایده جدید از بلوک های رنگی و برج های رنگارنگ است.
از هماهنگی دست و چشم برای کنترل توپ های بسیار زیبا در برج رنگارنگ و حلقه مارپیچی استفاده کنید.

امکانات بازی Helix Jump 2018 - پرش مارپیچ 2018:
  • جمع آوری سکه برای باز کردن شخصیت های شیک و توپ های رنگی
  • تا آنجا که می توانید اسپیرال را پایین بیاورید و بهترین نمره جهان را بدست آورید
  • آسان برای یادگیری
  • کنترل آسان
  • لذت بردن از بازی

The description of Helix Jump 2018

Twist and jump through spiral tower platforms and collect special points to unlock different balls!
Helix Twister is a unique game. its bouncing ball type with new idea of paint blocks and paint tower. A hand-eye combination is important to control the ball is beautifully falling down and full of sparks on the beautiful and colourful tower with spiral ring around it.

Think fast, Twist and move fast into the color down road, an Exciting adventure bouncing ball through the Twister helix tower road .

Tap on screen to jump and bouncing down the ball to avoid obstacles, be careful to hit the yellow ostacles .

Features :
• Tap to jump over obstacles, but be careful to hit the yellow platforms.
• Collect coins to unlock stylish new characters and colorful new helix ball.
• Slide down the Spiral as far as you can and get the best score in the world!
• One-tap easy to learn controls

Slope the ball down and avoid yellow obstacles, else game over.
Enjoy Playing Helix Jumper and bouncing ball.