• فارسی
  • English

توضیحات زنده ماندن

در یک جزیره آلوده به هیولا زنده بمانید و در برابر آنها از خود دفاع کنید. آنها بی وقفه به خانه شما حمله می کنند و می کشند.
چوب ببرید و با ماهی برای خود غذا آماده کنید. با جمع آوری مواد قوی تر شوید.
خانه خود را بسازید و برای به دست آوردن تجهیزات جستجو کنید.
شما هنوز هم نیاز به شکست هیولا دازید، با ارتقاء می توانید قوی تر شوید.
جمع آوری سنگ سحر و جادو برای ارتقاء شخصیت، تجهیزات و ساخت خانه برای اطمینان از زنده ماندن است.
هنگامی که خانه شما نابود شود، نمی توانید غذا بخورید پس از خانه خود دفاع کنید.
تغییرات نسخه 2.14:
1. حداکثر تجهیزات سطح 30.

The description of Stay Alive

Idle survival RPG on a monster-infested island!

Defend against monsters!
They come endlessly to destroy your house and kill you!
Mine! Cut wood! Fish for food!
Harvesting zones to gather materials to become stronger!

Monsters will become ridiculously powerful!
Build your house, obtain gear and hire guardians to face them!

You still need more to defeat the monsters!

You can become even stronger, thanks to the upgrade system!
Gather Magic Stones to upgrade characters, gear, house and guardians to ensure survival!

You cannot eat food when your house is destroyed!
Defend the house with your life! Hahaha!

Earn Rubies by defeating other players in PvP!

*Translation Donator*
Please help us to localize the game, contact spongegame@gmail.com