• فارسی
  • English

توضیحات بازی فشردن - بلوک پازل جواهرات

این یک بازی پازل با سنگهای قیمتی است که مغز شما را برای یک زندگی سعادتمند سالم می کند.

  • انفجار جواهر کاملا رایگان، بدون خرید در برنامه
  • این بازی انفجار جواهر مناسب برای همه سنین است
  • بلوک کشویی برای دیدن انفجار جواهرات
  • بدون مجازات و محدودیت زمانی می توانید لذت ببرید
تغییرات نسخه 4.31.2:
-رفع اشکال

The description of Gem Crush™ - Jewel Puzzle & Block Puzzle Jigsaw

💎Gem Crush™ - Jewel puzzle & Block Puzzle Jigsaw is not only a classic jewel crush puzzle gem game, but a challenging block puzzle jigsaw gem game. It’s a jewel blast gem game making your brain healthy for a happy life. 🔥

🎉Gem Crush™ - Jewel puzzle & Block Puzzle Jigsaw, a new relaxing jewel blast block puzzle jigsaw gem game. Thinking, sliding, making jewel blast and clearing the jewel block!

Take a break at any time with this jewel crush block puzzle jigsaw gem game-Gem Crush™ - Jewel puzzle & Block Puzzle Jigsaw.

👉How To Play Gem Crush™?
1⃣️: Sliding block to make gem blast.
2⃣️: The gem has no support points and will fall.
3⃣️: When filling a line, it will be eliminated and scored.
4⃣️: Continuous elimination will get extra scores.
5⃣️: The color gem will eliminate the connection with it.

🎨 Gem Crush™ Highlights:
✨Totally free gem blast & jewel crush block puzzle jigsaw gem games with no in-app purchase.
✨This jewel blast & jewel crush sliding puzzle game blast suitable for all ages.
✨Fun jewel blast & jewel crush sliding puzzle game blast with Mysterious Universal Graphic as if you were in the Jewel Crush & Puzzle Game Blast Space.
✨Sliding block to see jewel blast & jewel crush puzzle game blast and win the secret in Jewel Crush & Puzzle Game Blast Space!
✨Superb feeling of sliding gem blast puzzle game blast!
✨No penalties & time limits; You can enjoy Gem Crush™at your own pace!
✨Easy to play, jewel blast & jewel crush puzzle game blast gem games for all ages.
✨No need WIFI! Enjoy jewel blast & jewel crush block puzzle jigsaw sliding puzzle game blast gem games anytime!

👉Why Gem Crush™ is better:
🎈Fun & addictive gem blast & jewel crush block puzzle jigsaw puzzle game blast gem games.
🎈Jewel blast & jewel crush gem games can be easy or hard but this block puzzle jigsaw sliding puzzle game blast gem games suitable for all ages.
🎈Totally free jewel blast & gem blast sliding puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games.
🎈Casual jewel blast & jewel crush sliding puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games, enjoy puzzle game blast anytime and anywhere.
🎈New type of brain training jewel crush & gem blast sliding puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games.

📝Tips for Gem Crush™:
💡Place the jewel blocks in a reasonable position, make gem blast.
💡The more puzzle game blast, the more scores.

Gem Crush™ free jewel blast & jewel crush sliding puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games, simple but addicted, enjoy puzzle game blast!

Gem Crush™ is a new way to play gem blast jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games. In this Jewel Crush & Puzzle Game Blast Space, you can not only enjoy the experience of sliding block but also seeing puzzle game blast!

Gem Crush™ is a new kind of jewel blast & jewel crush sliding puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games.

🎉Fantastic jewel blast & jewel crush feeling and puzzle game blast will make you can't stop playing this gem blast jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games!

🎉Play this gem blast jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games to relax and exercise your brain. Sliding blocks to become the king in the puzzle game blast.

🎉Let’s explore the land of jewel crush puzzle game blast with this free sliding jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games! You will not be able to take your eyes off the screen when playing this sliding jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games, enjoy puzzle game blast! Please Enjoy this Gem Crush™! The more puzzle game blast, the more scores!

🏆Download this sliding jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games now! Challenge this sliding jewel crush puzzle game blast block puzzle jigsaw gem games.

Get ready for an incredible sliding adventure in Gem Crush™ - Jewel puzzle & Block Puzzle Jigsaw NOW!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»