• فارسی
  • English

توضیحات خربزه ساز - بازی میوه

خربزه ساز - بازی میوه یک بازی ادغام میوه ساده است. روی صفحه ضربه بزنید تا میوه ها را رها کنید و همان ها را با هم ادغام کنید تا بزرگتر شود و در نهایت با خربزه مطابقت داشته باشید.
خود را با سایر بازیکنان در سراسر جهان به چالش بکشید تا بزرگترین خربزه را بسازید.

The description of Melon Maker : Fruit Game

Giant Melon in Melon Game!

Mobile ' Melon Maker ' is launching!
Don't you love big sweet healty fruits?

Melon Maker : Fruit Puzzle Game is a simple merge fruit game!
Tap the screen to drop the fruit and merge the same ones to keep making it bigger and finally match melon.
Challenge yourself with all other players around the world to make the biggest melon!

Don't let your fruit out of the box! Otherwise, you will lose.

Sounds easy, right?

Enjoy Melon Maker Game!

Official Website ☞ http://www.superboxgo.com
Official Fan Page ☞ https://www.facebook.com/superbox01
Customer Center☞ E-Mail : help@superboxgo.com